14 ആനിമേഷനും യഥാർത്ഥ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ