24+ അർത്ഥവത്തായ സെകായ് ഇച്ചി ഹാറ്റ്സുകോയി ഷോനൻ AI ആരാധകർക്കായുള്ള ഉദ്ധരണികൾ