26 അക്കാമെ ഗാ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വികാരാധീനനാക്കുന്ന ഉദ്ധരണികൾ ഇല്ലാതാക്കുക