ആനിമേഷൻ, ഹെന്റായ് ആരാധകർക്കായി 31+ മികച്ച അഹെഗാവോ ടി ഷർട്ടുകൾ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തി