ആനിമ്ലോഗ് ക്രഞ്ചൈറോളിന്റെയോ ഫ്യൂണിമേഷന്റെയോ മരണമല്ല, അത് ക്ലിക്ക്ബെയ്റ്റല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല