“കോഡ് ബ്രേക്കറിൽ” നിന്നുള്ള ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ഉദ്ധരണികളുടെ ശേഖരം