ക്രഞ്ചൈറോൾ + മെക്ക കമ്പനി മത്സര അപ്‌ഡേറ്റ് (ഷീൽഡ് ഹീറോയുടെ ഉയർച്ച)