ജർമ്മനി റെഡോ ഓഫ് ഹീലർ നിരോധിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഇതേ രാജ്യത്ത് ഒരു മികച്ച വിൽപ്പനക്കാരനാണ്