കാമുകി എറിയുന്നു, 3 3,300 നെസുക്കോ ആനിമേഷൻ കണക്കുകൾ, അതിനാൽ കാമുകൻ അവളുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തുക