മോണിക്ക റയൽ വിക് മിഗ്നോഗ്നയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (അപ്‌ഡേറ്റ്)