മുഗെൻ ട്രെയിൻ മൂവി 2 352 ദശലക്ഷം ഡോളർ നിർമ്മിച്ചു, രചയിതാവിന് പണം നൽകി, 19,201