വ്യവസായത്തിലെ ക്രിയേറ്റീവുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ആനിമേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നു