ട്വിറ്റർ ക്ലെയിമുകൾ # ബ്ലാക്ക്ടോബർ ആനിം ഫാനാർട്ട് ജാപ്പനീസ് ജനതയോട് വംശീയമാണ് (തർക്കം)