ട്വിറ്റർ ലോജിക്: “ഡെമോൺ സ്ലേയറിന്റെ ആരാധകനാകുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു പീഡോഫിൽ ആക്കുന്നു”