ഉസാക്കി ചാൻ ഹാംഗ് to ട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എല്ലാം അതിനായി!